เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการนำเสนอสื่อผสม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิตติพงศ์ โจมแพง

โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม

ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา บริการบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมไม่พึงประสงค์ ผลกระทบของการใช้งานอินเทอร์เน็ต คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสม องค์ประกอบของสื่อประสม ประเภทสื่อประสม พื้นฐานวีดีทัศน์และภาพยนตร์ การจัดทำวีดีทัศน์และภาพยนตร์ การตัดต่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์ การประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการผลิตวีดีทัศน์และภาพยนตร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการนำเสนองาน สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เห็นคุณค่าการเลือกใช้เทคโนโลยี ทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต