หน่วยรับข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยรับข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1