หน่วยรับข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กนกพร หน่อมาก

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยรับข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1