เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Independent Study 1 (IS 1)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วห้องเรียนออนไลน์ สำหรับ การเรียนการสอนรายวิชา IS 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่กำหนดสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หรือหน่วยการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง ได้แก่

1. การตั้งประเด็นคำถาม / สมมุติฐาน

2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งการเรียนรู้และสารสนเทศ

3. การสรุปองค์ความรู้

4. การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ