เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฏหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์ com 3103 section 01 บทที่ 10-12

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา กฏหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์ com 3103 section 01

บทที่ ๑๐ กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานความผิด

บทที่ ๑๑ กฎหมายต่อต้านสแปมเมล์

บทที่ ๑๒ กฎหมายความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

จัดทำโดย

นาย จุฬาพัฒน์ เสงี่ยมพันธุ์ 55143322

นาย ธนดน แสงจันทร์ 55143330

นาย นายวิริยะ วันสุนทร 55143340

นาย อภิสิทธิ์ เกียรติยศ 55143348

นาย ธนะพงศ์ ยศธิ 55143427

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่