เครื่องมือต่างๆ ของ Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในโปรมแกรม Photoshop