เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย

แสดงจำนวน การนับเพิ่มทีละ ๑ และทีละ ๒ การนับลดทีละ ๑ หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย = ≠ > <

การเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวน

การบวกที่ไม่มีการทด การลบที่ไม่มีการกระจาย การบวก ลบระคน โจทย์ปัญหา

การเปรียบเทียบและการวัดความยาว การชั่ง การตวงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน ช่วงเวลา

ในแต่ละวัน (กลางวัน กลางคืน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น) จำนวนวันและชื่อวันในสัปดาห์

การจำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๑ และทีละ ๒ แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ ๑ แบบรูปของรูป

ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง

ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การ

สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไป

ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ

คณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่น

ในตนเอง

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่

ต้องการวัด

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒

ค ๑.๒ ป.๑/๑, ป.๑/๒

ค ๒.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒

ค ๓.๑ ป.๑/๑

ค ๔.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒

ค ๖.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓, ป.๑/๔, ป.๑/๕, ป.๑/๖

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด