ดนตรี ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1