ดนตรี ม.1

สุชิน ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1