เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศา ศรีสุขใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่๒ เวลา ๒๐๐ ชั่วโมง

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และฝกการแกปญหาในสาระตอไปนี้ การอานและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวน การนับเพิ่มทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ การนับลดทีละ ๒ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ จํานวนคูจํานวนคี่ หลักและคาของ เลขโดดในแตละหลักและการใช๐ เพื่อยึดตําแหนงของหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจํานวนและการใชเครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลําดับจํานวนไมเกินหาจํานวน การบวก การลบ การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไมเกินสองหลัก การหารที่ตัวหารและ ผลหารมีหนึ่งหลัก การบวกลบ คูณ หารระคน โจทยปญหา การวัดความยาว (เมตรเซนติเมตร) การชั่งน้ําหนัก (กิโลกรัม ขีด) การตวง (ลิตร) การเปรียบเทียบ ความยาว น้ําหนัก ปริมาตรและความจุ (หนวยเดียวกัน) ชนิดและคาของเงินเหรียญและธนบัตร การ เปรียบเทียบคาของเงินเหรียญและธนบัตร การบอกจํานวนเงินทั้งหมด (บาท สตางค) การบอกเวลา เปนนาฬิกากับนาที (ชวง ๕ นาที) การอานปฏิทิน เดือนและอันดับที่ของเดือน โจทยปญหาบวก ลบ เกี่ยวกับการวัดความยาวการชั่ง เงิน โจทยปญหาบวกลบ คูณ หารเกี่ยวกับการตวง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก การจําแนกรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรโดยใช ี แบบของรูป แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ ๒ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ แบบรูปของรูปที่มีรูปรางขนาด หรือสีที่สัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง การจัดประสบการณหรือสรางสถานการณที่ใกลตัวใหผูเรียนไดศึกษาคนควาโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ การแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และนําประสบการณดานความรูความคิด ทักษะกระบวนการที่ไดไป ใชในการเรียนรูสิ่งตางๆ และใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค รวมทั้งเห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ คณิตศาสตร สามารถทํางานอยางเปนระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่น ในตนเอง การวัดผลและประเมินผล ใชวิธีการหลากหลายตามสภาพความเปนจริงของเนื้อหาและทักษะที่ ตองการวัด สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔

รหัสตัวชี้วัด ค ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ ค ๑.๒ ป.๒/๑, ป.๒/๒ ค ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖ ค ๒.๒ ป.๒/๑ ค ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ ค ๓.๒ ป.๒/๑ ค ๔.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ ค ๖.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖

รวมทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วด