เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่1….เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/2อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  • จุดประสงค์การเรียนรู้

1.) บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้

2.) บอกหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้