เงิน ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

เมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงิน และเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม