เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/58 ICT101 s.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การใช้การสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต การใช้การสื่อสารผ่านระบบสังคมเครือข่าย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการปฏิบัติงานและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิธีการป้องกันและแก้ไข