เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 เรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ชีววรณ์ พลายหนู

มหาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

..คณิตศาสตร์ 5 (Mathematics 5)

ค 15105 คณิตศาสตร์ 5

(Mathematics 5)

จำนวนชั่วโมง 130 ชั่วโมง

5 คาบ/สัปดาห์

............. เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนและการประมาณค่า การใช้จำนวนในชีวิตจริง การดำเนินการของจำนวน การประมาณค่าในการคำนวณ ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. เศษส่วน ทศนิยม แบบรูปและความสัมพันธ์ รูปวงกลม ส่วนของเส้นตรงและมุม บัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ สมบัติ ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ การนำเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ