ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเรื่อง

จำนวนนับไม่เกิน 100,000

เรขาคณิต

แผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปรูปภาพ และตาราง