เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (รูปสามเหลี่ยม)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.เมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถจำแนกตามลักษณะของด้านได้และจำแนกตามลักษณะของมุมได้

2.เมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถบอกชื่อฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด และส่วนสูงได้

3.เมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถหาขนาดของมุมได้

4.เมื่อกำหนดความยาวของด้านสามด้านของมุมรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นได้

5.เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมให้ สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นได้

6.เมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถหาความยาวรอบรูปได้

7.เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถแก้ปัญหาได้

8.เมื่อกำหนดรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถหาพื้นที่ได้

9.เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมให้ สามารถแก้ปัญหาได้