กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ระบบจำนวนเต็ม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ โดยใช้เส้นจำนวน การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็มเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างการบวกกับการลบ การคูณกับการหาร และใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณของจำนวนเต็ม สมบัติของหนึ่งและศูนย์ช่วยในการหาคำตอบ