เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาเรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นเนื้อหาหน่วยที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2

โดย ความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สามารถนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ และควรตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

ซึ่งจะมีชั่วโมงเรียนทั้งหมด 13 ชั่วโมง ดังนี้
ชั่วโมงที่ 1-2 ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชั่วโมงที่ 3-4 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชั่วโมงที่ 5-6 กราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชั่วโมงที่ 7-8 แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว : สมบัติของการบวก
ชั่วโมงที่ 9-10 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว : สมบัติของการคูณ
ชั่วโมงที่ 11 การแก้อสมการ A ≠ B
ชั่วโมงที่ 12-13 โจทย์อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว