รูปเรขาคณิตสองมิติ ชั้นป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นการฝึกการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้จริงกับชั้นเรียนในอนาคต สามารถนำชั้นเรียนที่เราสร้าง ไปจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียนในอนาคต