ระบบจำนวนจริง ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเรื่องระบบจำนวนจริง สมบัติของระบบจำนวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์และการแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์