เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ซอฟต์แวร์นำเสนองาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การรู้จักเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานจะทำให้งานมีประสิทธิภาพ

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานและการนำเสนอผลงานได้(K)

2.ใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานในการนำเสนองานได้ (P)

3.เห็นคุณประโยชน์ของซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกัลป์ลักษณะงาน (A)

2.สาระการเรียนรู้

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน