ซอฟต์แวร์นำเสนองาน
ผู้สอน

Melody Metinee Puechpoom นางสาวเมทินี พืชภูมิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ซอฟต์แวร์นำเสนองาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18133

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การรู้จักเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานจะทำให้งานมีประสิทธิภาพ

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานและการนำเสนอผลงานได้(K)

2.ใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐานในการนำเสนองานได้ (P)

3.เห็นคุณประโยชน์ของซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกัลป์ลักษณะงาน (A)

2.สาระการเรียนรู้

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.