ทดลองการจัดการเรียนรู้ผ่าน ClassStart.org

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทดลองการจัดการเรียนรู้ผ่าน ClassStart.org