เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อมรศักดิ์ นพเดช

โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

ขอให้สนุกกับการเรียนนะครับ..หนูๆ