ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำให้การนำเสนองานทำได้สะดวกง่าย และผลงานมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสาร