ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำให้การนำเสนองานทำได้สะดวกง่าย และผลงานมีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสาร