การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษะงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ได้

2. เลือกใช้ซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ถูกรูปแบบ