การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษะงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ได้

2. เลือกใช้ซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ถูกรูปแบบ