เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เงิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาวิณี ทองแดง

โรงเรียนวัดเสม็ดจวน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้า้ใจเรื่องเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน