กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง เงิน

ภาวิณี ทองแดง

โรงเรียนวัดเสม็ดจวน

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้า้ใจเรื่องเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน