นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา

โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา งานช่าง