นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา งานช่าง