นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา งานออกแบบและเทคโนโลยี