วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานที่สอนการเขียนโปรแกรมภาษา html และการสร้างโครงงาน