วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ธันยธร ตวงวาสนา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานที่สอนการเขียนโปรแกรมภาษา html และการสร้างโครงงาน