ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จริญญา ม่วงจีน

โรงเรียนแก่งคอย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร