โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ปวช.2/1 คธ. 2/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม

(Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล