ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในวิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้แบบองค์รวม บนพื้นฐานการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ห้องเรียนนี้จะเปิดพื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนารายวิชา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม