ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2


ผู้สอน
นาวาโทหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2

รหัสวิชา
182

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

คำอธิบายวิชา

วิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในวิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้แบบองค์รวม บนพื้นฐานการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ห้องเรียนนี้จะเปิดพื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนารายวิชา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books