เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในวิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้แบบองค์รวม บนพื้นฐานการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ห้องเรียนนี้จะเปิดพื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนารายวิชา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม