คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น