Computer Graphic

ศิริพล แสนบุญส่ง

Department of Computer Education @ARU

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง ออกแบบ ตัดต่อ บันทึกและผลิตวัสดุกราฟิกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม งานออกแบบด้านต่าง ๆ รูปแบบของแฟ้มภาพ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน