Computer Graphic

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง ออกแบบ ตัดต่อ บันทึกและผลิตวัสดุกราฟิกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม งานออกแบบด้านต่าง ๆ รูปแบบของแฟ้มภาพ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน