เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Graphic

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศิริพล แสนบุญส่ง

Department of Computer Education @ARU

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้าง ออกแบบ ตัดต่อ บันทึกและผลิตวัสดุกราฟิกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม งานออกแบบด้านต่าง ๆ รูปแบบของแฟ้มภาพ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน