เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาทิตยา แก้วแสนไชย

โรงเรียนบ้านโคกสี

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้นเพื่อนำไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป