เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อาทิตยา แก้วแสนไชย

โรงเรียนบ้านโคกสี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้นเพื่อนำไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป