English of learning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างกว้างและเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน