English of learning

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างกว้างและเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน