6/3-2/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการศึกษาเนื้อหา ใบความรู้ ทำแบบฝึกหัด โต้ตอบ สอบถามความรุ็ บันทึกการเรียนรู้ และเก็บคะแนนนักเรียน