5/2-2/58

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการศึกษาเนื้อหา ใบความรู้ ทำแบบฝึกหัด โต้ตอบ สอบถามความรุ็ บันทึกการเรียนรู้ และเก็บคะแนนนักเรียน รายวิชาการสร้างงานกราฟฟิก