คอมพิวเตอร์(ตัดต่อวีดีโอ1) ง30201

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชา คอมพิวเตอร์ การสร้าง Presentation ด้วยโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ