คอมพิวเตอร์(ตัดต่อวีดีโอ1) ง30201

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชา คอมพิวเตอร์ การสร้าง Presentation ด้วยโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ