เพิ่มเติม ม.3 'คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ'

ครูฝน ยามกระโทก

โรงเรียนครบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3