เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

41121 ออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. นักเรียนสามารถออกเเบบภาพกราฟิกได้

2. นักเรียนเข้าใจการออกเเบบภาพกราฟิก

3. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานเป็นของตนเองได้