41121 ออกเเบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. นักเรียนสามารถออกเเบบภาพกราฟิกได้

2. นักเรียนเข้าใจการออกเเบบภาพกราฟิก

3. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานเป็นของตนเองได้