เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

วาฟะ มะมิง