เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วาผะ มะมิง

โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วาฟะ มะมิง