การเรียนผ่านเว็บ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง เช่น ประวัติของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ความหมายและประโยชน์ของอีเลิร์นนิ่ง รากฐานของอีเลิร์นนิ่ง การจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการรายวิชา การออกแบบการสอนสำหรับอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบเว็บ การเลือกเครื่องมือ