เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนผ่านเว็บ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอีเลิร์นนิ่ง เช่น ประวัติของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ความหมายและประโยชน์ของอีเลิร์นนิ่ง รากฐานของอีเลิร์นนิ่ง การจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการรายวิชา การออกแบบการสอนสำหรับอีเลิร์นนิ่ง การออกแบบเว็บ การเลือกเครื่องมือ