เพิ่มเติม ม2 งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ง20224)

เจริญ เรืองรอง

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี