English kinds

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนนี้นี้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนรู้สึกชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น