303-เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทค