ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ดิเรก หัสนีย์

โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม