ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ปทิมจันทร์ ปันนะ

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

ครูประจำชั้น นางปทิมจันทร์  ปันนะ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน  ชาย 11 คน  หญิง  13  คน