คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ ม.4

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้ สำหรับนักเรียนชั้นม.4 สายศิลป์