การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เน้นการศึกษาด้วยตนเองตามหลักการ

  • คิด
  • ค้น
  • ทำ
  • นำเสนอ
  • บริการสาธารณะ