เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUP 8 และ 2013

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายความสำคัญของการออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp 8 และหรือ2013 การใช้งานซอฟต์แวร์ด้าน
การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบ และสร้างสรรค์งาน โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด และรายงานผล มีความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วย การลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดการใช้ทรัพยากร