ดนตรี ม.2

สุชิน ห้วยหงษ์ทอง

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนดนตรีนักเรียนชั้น ม่.2